Оферта

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://m-recruiting.com/, з надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Послуг) юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник ) на перерахованих нижче умовах шляхом надання послуг, спрямовані на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд за встановлену плату.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України).

1.3. Даний Договір на надання Послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником Заявки на послугу на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Послуг.

1.5. Беручи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що справжні умови не обмежують його законних прав та інтересів. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Пропоновані можливості, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт https://m-recruiting.com/ використовуваний Виконавцем на правах онлайн-платформи.

Послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання послуг (семінари, тренінги, вебінари і т.д.), або консультаційні послуги в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Послуг.

Виконавець – сайт https://m-recruiting.com/ в особі ФОП Павліна Вероніка Олегівна або іншого суб’єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.Договір на надання Послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання консультаційних послуг в онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику послуг за плату за діючими розцінками Виконавця.

3.3. Вартість кожного виду інформаційно-консультаційних послуг встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:
– оплата електронними грошима;
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
– оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр.

3.4. Виконавець має право змінювати розцінки, умови даної Оферти та доповнення до Оферті без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін набрання ними чинності не визначено додатково при їх опублікування.

3.6. У разі, виникнення питань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: [email protected]

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг можливе за умови створення їм на Сайті відповідної заявки. Заявка повинна містити прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення Заявки (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

5.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати інформацію та матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуги, за винятком їх особистого використання.

5.3. Замовник зобов’язується:
• Оплатити послуги, що надаються відповідно до оферти.

5.4. Замовник має право:
Контролювати й оцінювати якість послуг Виконавця;

5.5. Виконавець зобов’язується:
• Надати інформаційно-консультаційні послуги, згідно цього договору, якісно і у встановлені Офертою терміни.

5.6. Виконавець має право:
• Самостійно здійснювати підбір персоналу для проведення робіт;
• В процесі проведення робіт, згідно договору, самостійно і від власного імені укладати договори з іншими юридичними і фізичними особами, необхідними для виконання умов договору.

5.7. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець має право припинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та / або розірвати Договір з направленням відповідного повідомлення Замовникові за адресою електронної пошти Замовника, вказану при напрямку Заявки. При розірванні Договору Виконавцем згідно з цим пунктом Виконавець також має право шляхом утримання стягнути з Замовника неустойку в розмірі різниці між сумою сплаченого Замовником авансового платежу за надання послуг та вартістю послуг, фактично наданих Виконавцем до моменту такого розірвання.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням інформаційно-консультаційних послуг на Українському маркетинг-форумі, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

6.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Зобов’язання сторін за цією Оферті вважаються такими, що втратили силу в разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі – «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух , тривалі перерви в роботі транспорту і / або заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше) і / або карантинні заходи (або подібні заходи) не менш ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха і т.д. та інші обставини, виникнення яких і їх вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами за цією Оферті є обставини, які настали після вступу в силу цієї Оферти. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов’язань за цією Оферті на термін дії таких обставин і їх наслідків.

7.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання згідно з цією Оферті внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, що потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту припинення дії таких обставин. Повідомлення про настання і припинення дії форс-мажорних обставин повинно бути належним чином підтверджено документально упродовж розумного строку. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншим уповноваженим у відповідній сфері особою. У разі недотримання умови про повідомленні і його належне підтвердження, сторона, що порушила дану умову, не зможе посилатися на ці обставини і їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань. Обставини, які є загальновідомими не вимагають підтвердження.

7.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка посилалася на них, зобов’язана негайно направити повідомлення іншій Стороні. У такому повідомленні має бути вказаний термін, протягом якого передбачається виконання зобов’язань за цією Оферті. Після припинення дії обставин непереборної сили зобов’язання в рамках цієї Оферті, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.

7.5. Виникнення і дії форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили) – організаційний збір.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

8.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. До даного договору застосовується законодавство України.

8.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.5. Відсутність відмови від права. Нездатність Виконавця здійснити те чи інше право в рамках Договору, повноваження або намір, передбачені Договором, або ж наполягти на суворому дотриманні умов Договору Замовником, не означає ні відмови Виконавцем від термінів і умов Договору в разі наступного порушення, ні відмови від своїх прав вимагати дотримання умов Договору в будь-який інший час після цього.

8.6. Договір являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов’язань щодо предмета Договору, за винятком зазначених в оферті, і підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Договору, за винятком випадку, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником. У разі, якщо будь-які умови Додатків або Заявки суперечать умовам Договору оферти, положення оферти будуть переважати.

8.7. Якщо будь-яка з умов Договору визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, такий стан має бути виділено з Договору і замінено новим положенням, максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Договорі, при цьому інші положення Договору (договору оферти) не змінюються і залишаються в силі.